Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0040 - Μήνυμα σφάλματος - 'ECONNREFUSED – Connection refused by server'

Το σφάλμα αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει λάθος στο πεδίο Port. Το σωστό Port number για το πρωτόκολλο FTP είναι η 21.


IpHost Support - Innovative Web Solutions