Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0080 - Μήνυμα σφάλματος - 'FTP connection timed out'

Ένας πιθανός λόγος για αυτό το μήνυμα σφάλματος είναι πως ο ISP σας (πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου) μπλοκάρει την FTP Port 21. Άλλος ένας πιθανός λόγος είναι πως δεν χρησιμοποιείτε Passive mode στο πρόγραμμα FTP. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο documentation του προγράμματος FTP. Για τα Shared Hosting της IPHost το FTP client πρέπει να λειτουργεί σε Passive mode καθώς η χρήση του Active mode δεν υποστηρίζεται υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης.


IpHost Support - Innovative Web Solutions