0010 - Τι είναι το default email account

Το σύστημα δημιουργεί ένα προεπιλεγμένο λογαριασμό email (default email account) για το εκάστοτε cPanel account όταν αυτό δημιουργείται. Χρησιμοποιεί το format: account@domain.com όπου account είναι το cPanel account name και το domain είναι το domain σας. Το username/password του προεπιλεγμένου λογαριασμού email είναι τα ίδια με αυτά του cPanel account σας.

Δε μπορείτε να μετονομάσετε, διαγράψετε ή να ορίσετε quota σε ενα default email account του cPanel account σας. 

→ Το σύστημα χρησιμοποιεί το default email address για τις From και Reply-to διευθύνσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας που στέλνουν τα PHP scripts του cPanel σας.

‼ Προσοχή: Θα σας συνιστούσαμε να δημιουργήσετε ξεχωριστά email accounts για καθημερινή χρήση αντί για το default email account.


IpHost Support - Innovative Web Solutions