Γνωσιακή Βάση: Emails > Γενικά > Πρωτόκολλα
0010 - Τι είναι το SMTP

Το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είναι πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στην εξερχόμενη αλληλογραφία για την αποστολή emails.

SMTP Ports:

Port 465 (Ασφαλής μεταφορά δεδομένων — λειτουργία SSL ενεργοποιημένη) είναι γνωστό και ως SMTPS. Προτεινόμενη επιλογή για SMTP.

Port 587 (Μη ασφαλής μεταφορά δεδομένων, όμως μπορεί να γίνει ασφαλής με την χρήση κρυπτογραφικής μεθόδου STARTTLS)

Port 25 (Outdated) Δεν προτείνεται η χρήση της port 25. Αν χρησιμοποιείται η port, τότε πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η αυθεντικοποίηση username/password.


IpHost Support - Innovative Web Solutions